Genetik Verilerin Korunması

“24GENETICS, S.L.” (bundan böyle 24Genetics olarak anılacaktır), 3 Temmuz 2007 tarihli ve 14/2007 sayılı Biyomedikal Araştırma Kanunu hükümlerine ve ek olarak 13 Aralık 1999 tarihli ve 15/1999 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Organik Kanun hükümlerine tabi olarak kişisel genetik verilerinizin korunmasını garanti eder (genel gizlilik politikamız veya kişisel verilerin genel olarak korunması hakkında bilgi edinmek için lütfen 24Genetics web sitesinde görüntülenen belgeye bakın: “GENEL GIZLILIK POLITIKASI”).

Bu temel taahhüdü verdikten sonra, bu belgede sizi DNA analizinizin yapılacağı yer (bu hizmet için sözleşme yaptıysanız), sonuçlarınıza (varsa) veya genetik verilerinize erişebilecek kişilerin kimliği (genetik verilerinizi doğrudan bir RAW DATA’ya verdiyseniz), analiz sonunda biyolojik örneğinizin varış yeri (varsa), genetik verilerinizin saklanması ve bu verilerin kullanımı ve genetik bilgilerinizin biyolojik aile üyelerinize istisnai olarak aktarılması hakkında bilgilendireceğiz.
24Genetics’in hizmetleri ile sözleşme yaparak, genetik veri koruma bilgileri ile ilgili şartları okuduğunuzu ve anladığınızı ve bu konuda onay verdiğinizi anlıyoruz.

 

I. GENETİK ANALİZİN YAPILACAĞI YER (VARSA)

Genetik analiz içeren bir hizmet sözleşmesi yapılması durumunda, bu Danimarka, Smedeskovvej, n.º 38, Galten, 8464 adresinde bulunan bir laboratuvarda gerçekleştirilecektir; spesifik ekzom analizi Lugo, c/ María Barbeito, n.º 61, PARQUE EMPRESARIAL AS GANDARAS adresinde bulunan bir laboratuvarda gerçekleştirilecektir; ve son olarak, spesifik genom analizi Granada, Plaza Ciudad de los Cármenes, n.º 3-Bajo adresinde bulunan bir laboratuvarda gerçekleştirilecektir.
Her üçü de 24Genetics ile ilişkili laboratuvarlardır ve her üçü de tüm kalite gerekliliklerini karşılayan ve bu amaç için nitelikli personele sahip merkezlerdir.
Bu laboratuvarlar örneğinizde DNA’nız dışında herhangi bir ajan, belirteç veya biyolojik ya da kimyasal bileşen aramayacaktır: örneğinizi yalnızca genetik bilgilerinizi belirlemek amacıyla işleyecektir.

 

II. SONUÇLARINIZA (DNA ANALİZİ İÇİN SÖZLEŞME YAPMIŞ OLMANIZ DURUMUNDA) VEYA GENETİK VERİLERİNİZE (GENETİK VERİLERİNİZLE BİRLİKTE HAM VERİ SAĞLAMIŞ OLMANIZ DURUMUNDA) ERİŞEBİLECEK KİŞİLERİN TANIMLANMASI

Sözleşmeli hizmetin bir DNA analizi olması durumunda, analiz için size verilen biyolojik numune bir kodlama veya ayrıştırma işlemine tabi olacağından laboratuvar kimliğinizi veya kişisel verilerinizi bilemeyecektir: sizi tanımlayan bilgiler benzersiz bir barkod kullanma sistemi aracılığıyla ikame edileceğinden veya bağlantısı kaldırılacağından kişisel verileriniz numuneyle ilişkilendirilmeyecektir. Bu, yalnızca usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş 24Genetics personelinin tükürük örneğini ve bundan elde edilen genetik bilgileri 24Genetics müşteri hesabınızla ilişkilendirmesine izin verecek, böylece yalnızca usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş 24Genetics personeli biyolojik örneğiniz, DNA’nız ve bunun işlenmesinden elde edilen bilgiler ile her durumda atanan kod arasındaki ilişkiye erişebilecektir. Ve her durumda, görevlerini yerine getirirken genetik verilerinize erişen 24Genetics personeli daimi bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olacaktır.
Sonuç olarak, yalnızca usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş 24Genetics personeli kişisel verilerinize ve genetik testlerinizin sonuçlarına erişebilir. Bu tür veriler yalnızca sizin açık yazılı izniniz ile üçüncü taraflara ifşa edilebilir.
Bu durum, sözleşmeli hizmetin sizin tarafınızdan sağlanan genetik verilere ilişkin bir genetik rapor hazırlanmasıyla sınırlı olması halinde de geçerlidir.

 

 

III. ANALİZ SONUNDA BİYOLOJİK NUMUNENİN VARIŞ YERİ (VARSA)

Genetik analizi ve dolayısıyla biyolojik bir numunenin tarafınızdan gönderilmesini içeren bir hizmet sözleşmesi yapılması durumunda, analizin sonunda numunenin varış noktası, 24Genetics’in biyolojik numune koleksiyonlarının bir parçası haline gelerek korunması olacaktır ve bu, hem hemen hem de daha sonra genetik araştırma yapmak için olacaktır.
Bu tür araştırmaların amacı, bilginin, önlemenin ve/veya tedavinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, bireyin belirli bir tedaviye verdiği yanıtı bir hastalığın veya durumun gelişimine yatkın hale getirebilecek genetik varyantların incelenmesi; ayrıca türetildiği coğrafi alanların belirlenmesi (veya daha hassas hale getirilmesi), nutrigenetik analiz ve diğerlerinin yanı sıra metabolik, kas ve kardiyovasküler profillerle ilgili olarak spor kapasitelerinin analizi; ve ayrıca cildin özelliklerinin ve genetikle ilişkili olası yetenek ve kişilik koşullarının incelenmesi olacaktır.
Bu tür araştırmalar size herhangi bir ek rahatsızlık vermeyecektir.
Araştırma hem 24Genetics’in kendi personeli hem de 24Genetics tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş diğer işbirliği yapılan araştırma kurumlarının personeli tarafından gerçekleştirilecektir.
Biyolojik örneğinizin genetik araştırma amacıyla saklanması ve kullanılmasına ilişkin onayınızı (örneğin örneğin örneğin imha edilmesi veya anonim hale getirilmesi için) istediğiniz zaman ve herhangi bir neden belirtmeksizin, iletişime geçerek iptal edebilirsiniz: 24Genetics Koleksiyonları Sorumlusu, Paseo de la Castellana, n.º 95, 28. kat, Madrid, C. P. 28046, tlf. +34 910 059 099. Bu tür bir iptal, halihazırda yürütülmüş olan araştırmalardan kaynaklanan verileri kapsamayacaktır.
Bağışlanan örneklerin analizinden elde edilen genetik verileri bilme hakkına sahipsiniz.
Biyolojik örneğiniz bir kodlama veya ayrıştırma işlemine tabi tutulacaktır: sizi tanımlayan bilgiler benzersiz bir barkod kullanma sistemi aracılığıyla değiştirileceği veya bağlantısı kaldırılacağı için kişisel verileriniz örnekle ilişkilendirilmeyecektir. Bu, yalnızca usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş 24Genetics personelinin tükürük örneğini ve bundan elde edilen genetik bilgileri 24Genetics müşteri hesabınızla ilişkilendirmesine izin verecek, böylece yalnızca usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş 24Genetics personeli biyolojik örneğiniz, DNA’nız ve bunun işlenmesinden elde edilen bilgiler ile her durumda atanan kod arasındaki ilişkiye erişebilecektir. Ve her durumda, görevlerini yerine getirirken kişisel ve genetik verilerinize erişen 24Genetics personeli daimi bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olacaktır. Buna göre, kişisel verilerinize ve genetik testlerinizin sonuçlarına yalnızca usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş 24Genetics personeli erişebilir. Bu tür veriler yalnızca sizin açık yazılı onayınız ile üçüncü taraflara ifşa edilebilir. Aksi takdirde, kişisel verilerinizin korunması ve daha spesifik olarak genetik verilerinizin korunması, Kişisel Verilerin Korunması ve dijital hakların güvence altına alınmasına ilişkin 5 Aralık 2018 tarihli ve 3/2018 sayılı Organik Kanun ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2016/679 sayılı Yönetmeliği (AB) hükümlerine tabidir, 27 Nisan 2016 tarihli, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak gerçek kişilerin korunması ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin ve 95/46/EC sayılı Direktifi (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) yürürlükten kaldıran, 3 Temmuz tarihli ve 14/2007 sayılı Biyomedikal Araştırma Kanunu ve yürürlükteki diğer yönetmelikler.
Biyolojik örneğiniz üzerinde yürütülen genetik araştırma sağlığınızla ilgili bilgi sağlayabilir. Böyle bir durumda, herhangi bir bilgiyi almayı reddetmek de dahil olmak üzere, kendi belirlediğiniz koşullar altında bu tür bilgileri alma hakkına sahipsiniz; bu durumda, ortaya çıkabilecek beklenmedik keşifler ve bunların sizin için olası önemi de dahil olmak üzere, bu tür bilgileri almamaya karar verme hakkınıza kesinlikle saygı gösterilecektir.
Genetik bilgi, mirasımızı ortaya koyması ve yavrularımıza aktarılması anlamında nesiller boyu aktarılan bir bilgidir, bu nedenle 24Genetics tarafından size sağlanan bilgileri biyolojik aile üyelerinize aktarmanızın sizin yararınıza olacağını lütfen unutmayın.
24Genetics’in sizinle iletişime geçmesi gerektiğinde (yeni veri toplamak, ek numune almak veya başka amaçlarla), 24Genetics veri tabanımızdaki iletişim bilgilerini kullanacaktır.
Sağladığınız numuneler ücretsiz ve fedakarca sağlanmaktadır, bu nedenle herhangi bir mali ücret almayacaksınız veya yürütülen araştırma sonucunda elde edilen olası ticari faydalar üzerinde herhangi bir hakka sahip olmayacaksınız.

 

IV. GENETİK VERİLERİNİZİN SAKLANMASI VE KULLANILMASI

1. Kişisel genetik veriler, usulüne uygun şekilde kodlanmış olarak (sizi tanımlayan bilgilerin bir kod kullanılarak değiştirilmesi veya bağlantısının kaldırılması nedeniyle üçüncü taraflarca sizinle ilişkilendirilememesini sağlayacak şekilde), elde edildikleri tarihten itibaren en az beş yıl süreyle saklanacaktır (minimum saklama süresi), bu sürenin sonunda silinmelerini talep edebilirsiniz.
Böyle bir talepte bulunulmaması halinde, veriler yine usulüne uygun olarak kodlanmış şekilde, sizin veya sizinle ilgili üçüncü tarafların sağlığını korumak için gerekli olduğu sürece saklanacaktır (azami saklama süresi).
Her iki durumda da (maksimum ve minimum saklama süresi) ve açık rızanıza tabi olarak, kodlanmış genetik verileriniz araştırma ve öğretim amacıyla kullanılabilir ve araştırmanın sonuçları da yayınlanabilir.

2. Bu durumlar dışında, DNA’nızın analizinden elde edilen genetik bilgiler 24Genetics tarafından veri tabanında anonimleştirilmiş bir biçimde saklanacaktır, yani Kaynak özne olarak tanımlanmanız mümkün olmadan (genetik verilerin kaynak özneden geri döndürülemez bir şekilde ayrıştırılması, böylece tanımlanmış veya tanımlanabilir bir kişi olarak kaynak özne ile ilişkilendirilememeleri), kaynak özne ile olan bağlantının yok edilmiş olması, özneyi tanımlayan herhangi bir bilgi ile olan bağlantının yok edilmiş olması veya böyle bir ilişkilendirmenin orantısız miktarda zaman, masraf ve emek kullanımı olarak anlaşılan makul olmayan bir çaba gerektirmesi nedeniyle) ve bu, yalnızca ve münhasıran araştırma ve öğretim amaçları için ve aynı nitelikteki yayınlara konu olmak üzere.
Bu tür anonimleştirilmiş veriler, 24Genetics’in kendi personeli veya 24Genetics tarafından yetkilendirilen personel tarafından aynı amaçla yayın da dahil olmak üzere bilimsel araştırma veya öğretim amacıyla kullanılabilir.
Ve aynı şekilde, 24Genetics, araştırmacıların veya bilimsel veya eğitim kuruluşlarının, veri tabanında saklanan önceden anonimleştirilmiş verileri bilimsel araştırma veya öğretim amacıyla kullanmalarına ve araştırmalarının sonuçlarını yayınlamalarına izin verebilir.

 

Belgenin bu İngilizce versiyonu yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve yasal bir değeri yoktur, bu nedenle bu sözleşmenin yasal olarak bağlayıcı tek versiyonu İspanyolca olarak hazırlanan ve https://24genetics.es/proteccion-de-datos-geneticos/ adresinde görülebilecek olandır.

  0
  Arabası
  Sepetiniz boş
   Calculate Shipping
   Apply Coupon